Conversa 29

 
17 XII 1919

  • La llengua literària ha perdut els següents mots:
    • davall, que significava sota (preposició o adverbi).
    • dessús i dejús, adverbis que designaven coses citades, respectivament, abans o després al text.
  • Caldria, de fet, recuperar el mot davall.
    • [Se’n podria deduir que Pompeu advoca per la recuperació de tots tres, però només ho fa explícit en aquest cas.]
  • [Actualment, el DIEC2 recull els tres mots, remetent sota a davall en ambdós casos, i tant dessús com dejús a damunt i davall, respectivament.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s